Bilgilendirme

Temalar

 • İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjetik Malzeme Teknolojileri, Motor Teknolojileri, Biyoteknolojik İlaç, Nesnelerin İnterneti, Enerji ve Enerji Depolama, Robotik ve Mekatronik, Yapay Zeka, Büyük Veri, Bilgi Güvenliği, Genişbant Teknolojileri ve Mikro/Nano ve Opto Elektronik Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Su ve Çevre Teknolojileri, Ulaşım ve Turizm Teknolojileri, Yenilikçi Eğitim Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri ve diğer tüm teknolojik alanlar.

Önemli Tarihler

 • Başvuru Tarihi : 25 Mart 2024 - 05 Mayıs 2024
 • Sonuç İlan Ön Değerlendirme : 10 Mayıs 2024
 • Etkinlik Tarihi : 27-28 Mayıs 2024

Proje Özetinde;

 • Amacı,
 • Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
 • Yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
 • Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği ana hatlarıyla belirtilmelidir.
 • Kriterler: Özgün Değer, Yenilikçilik, Ticarileşme potansiyeli, Pazar potansiyeli, Yaygın etkisi, Sosyal çevre niteliği, Çevresel fayda potansiyeli ve Proje Takımı niteliğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

Temel Kavramlar:

 • Projenin Amacı ve Hedefleri: Projenin amacı ve hedefleri ayrı ayrı kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
 • Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?
 • Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan ile ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?
 • Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?
Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, Çarşamba